MOFED’in Amacı ve Çalışma Alanı

Motosikletleri Fark Edin Derneğinin amacı,
Türkiye’de Motosikletli Trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaraların azalabilmesi için toplumsal ve hukuki farkındalık yaratmak ve Motosikletli Trafik Mağdurlarının hakları konusunda güncel bilgiye hızlı bir şekilde ulaşarak, haklarını korumaları ve hak kayıplarının önlenmesinin sağlanmak.

MOFED bu amaca ulaşmak için,

a) Trafik ve yol güvenliği konularında, doğrudan doğruya bağımsız olarak veya  diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı projeler  geliştirir ve uygular.

b) Trafik ve yol güvenliği projeleri konusunda araştırmalar yapar, veriler toplar ve önerilerde bulunur.

c) Trafik ve yol güvenliği konusunda ve alanında yurt içinde ve yurt dışında bilimsel, eğitsel nitelikte konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, yarışmalar ve benzeri nitelikte toplantılar, etkinlikler düzenler, düzenlenenlere katılır.

d) Motosiklet sürücüleri için eğitim konferansları verir, kurslar açar ve çalıştırır.

e) İlköğretim okullarında, orta öğretim okullarında ve üniversitelerde eğitim ve bilinçlendirme konferansları, panelleri ve sempozyumları düzenler, düzenlenenlere katılır.

f) Ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, birlikte projeler yapar.

g) Her türlü yayın organı ve vasıtalarından yararlanarak sürücü, yolcu ve yayaları bilgilendirir, uyarır.

h) Kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda veya kamu kuruluşlarına başvurarak çalışmalar yapar, raporlar hazırlar.

i) Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği yetki ile ilgili kamu ve yerel kuruluşlarda görev yapar.

j) Gerek duyulduğunda diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütür.

k) Toplumu ve üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır. Motosiklet Ambulans, Teknik Servis, E Ticaret Sitesi, Eğitim Festivalleri ve Radyo /Televizyon kurulumu yaparak sistem ve işletimin gereğini yapar. İnternet WEB sitesi ve benzeri sistemler oluşturur, 
her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapar.

Motosikletleri Fark Edin Derneğinin Çalışmaları Üç Ana Gruptadır.

1. İdari ve Bilimsel Çalışmalar. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Motosikletleri Fark Edin Derneği “Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu” doğal üyesidir. İllerde “İl Trafik Komisyonu” üyesidir.

İstendiğinde veya gerek duyduğunda ilgili resmi kuruluşlara bilgi ve görüş sunar, rapor hazırlar. Bunun için akademik kuruluşlarla ve konusuna göre ilgili kurumlarla doğrudan ilişki kurar ve birlikte çalışma yapar.

2. Dernek üyeleri ile birlikte toplumda Farkındalık Yaratma ve Toplumu Bilinçlendirme Çalışmaları yapmak.

Bireyleri ve toplumu motosiklet kaynaklı kazalar konularında eğitmek ve bilinçlendirmek.

Basılı malzeme üretir, toplantılar (konferans, panel, sempozyum) düzenler veya düzenlenen toplantılara katılmak.

Bildiri sunar, yol güvenliği ve motosiklet kaynaklı trafik kazaları ile ilgili resim ve yazı yarışmaları düzenler.

Özel sektörden sponsorlar davet ederek veya diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, Motosiklet kullanıcısı yol güvenliği alanında kampanyalar organize eder.

Organize edilen diğer kampanyalara katılır, yazılı ve görsel medya ile birlikte çalışarak trafik program ve uyarıları yapar.

Anket ve araştırmalar hazırlar ve uygular. 

Bunları gerçekleştirirken dört ana hedef kitleyi göz önünde bulundurur ve çalışmalarının içeriğini bu ana guruplara göre düzenler.

a) İlköğretim ve Orta öğretim öğrencileri
b) Üniversite öğrencileri
c) Sürücüler, yolcular, yayalar
d) Türkiye genelinde bulunan tüm motosiklet kullanıcıları / Görevliler / Yetkililer


3. Uluslararası Çalışmalar. Türkiye’yi temsilen üyesi 
bulunduğu La Prevention Routiere Internationale ve Global Alliance of NGOs for Road Safety kurumlarıyla ve bu kurumlara üye olan diğer ülke temsilcisi kuruluşlarla ve ayrıca yol güvenliği konusunda çalışan diğer kurumlarla bilgi alış verişinde bulunur, düzenlenen kongre ve konferanslara katılır, bildiri sunar, uluslararası nitelikteki kampanyalarda görev alır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Content is protected !!